Interpelacja w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakreesu lecznictwa szpitalnego

Po interwencji Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego poseł Dariusz Starzycki skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego.

Zgodnie z regulacją przewidzianą w projekcie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego nowe wskaźniki zatrudnienia dla pielęgniarek powinny wynosić 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym.

Dla przykładu, w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, którym kieruje prezes Związku – dr Józef Kurek, wprowadzenie określonych w projekcie wskaźników wygeneruje konieczność wzrostu zatrudnienia pielęgniarek o prawie 25 proc. (ze 190 do 236 etatów). 

„Wieloletnia zła polityka kształcenia nowych kadr pielęgniarkich przez rządy PO-PSL sprawiła, że na naukę tego zawodu decydowała się coraz mniejsza liczba chętnych, a część z osób, które ukończyły z sukcesem edukację i tak wybierały ostatecznie prację poza swoim zawodem lub w wyuczonym zawodzie jednakże poza granicami naszego kraju, co doprowadziło do braku wykwalifikowanych pielęgniarek na rynku pracy” – czytamy w interpelacji, którą kończą dwa pytania do ministra:

„1. Jaki jest przewidywany wzrost zatrudnienia pielęgniarek, konieczny do wypełnienia planowanych norm zatrudnieniowych we wszystkich podmiotach leczniczych województwa śląskiego przy założeniu utrzymania obecnej liczby łóżek i czy obecnie na rynku pracy jest taka liczba pielęgniarek, które mogłyby być zatrudnione w związku z planowanymi w.w. uregulowaniami?

2. Jaki skutek finansowy wygeneruje zwiększone zatrudnienie zaplanowane w przedmiotowym rozporządzeniu w skali województw śląskiego oraz z jakiego tytułu i w jaki sposób środki na sfinansowanie tego zatrudnienia zostaną przekazane do podmiotów leczniczych? Czy w chwioli obecnej jest możliwe dokładne oszacowanie skali wzrostu kosztów działalności szpitali? Jest to bowiem niezbędne do planowania dalszej ich działalności. Szpitale bowiem nie mają wolnych zasobów finansowych, z któryuch mogłyby pokryć zwiększone koszty swojej działalności statutowej.”