CO W PRAWIE PISZCZY

Biuro prawne Związku przygotowało zestawienie nowości legislacyjnych

1.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (termin konsultacji upływa 17 lutego br.)

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu związana jest z likwidacją Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. W związku z powyższym, z wykazu jednostek uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, należało wykreślić przedmiotowy Instytut.

2.         Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie wprowadzane są do niego poprawki zgodne z rekomendacjami Rady Ministrów i następnie zostanie skierowany do Sejmu RP. 

3.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (termin konsultacji upływa 14 lutego br.)

Projekt ma na celu poprawę opieki medycznej nad pacjentami z neurofibromatozami oraz pokrewnymi  im rasopatiami. Głównym problemem w dostępności do opieki nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi  im rasopatiami jest długa i kręta ścieżka diagnostyczna oraz brak dostępu do ośrodków, które w sposób kompleksowy monitorowałyby przebieg choroby i jej następstwa. Obecnie czas, który mija od pojawienia się pierwszych objawów choroby do postawienia ostatecznego rozpoznania w przypadku większości dorosłych był dłuższy niż 10 lat, a zanim została postawiona diagnoza, każdy z chorych otrzymał co najmniej kilka błędnych diagnoz. 

4.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (termin konsultacji upływa 28 lutego br.)

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, dołączać informację o wyrażeniu zgody przez ww. osoby do uzyskania ww. informacji, zamiast kopii pisemnej zgody – jak jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r.  w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Prezes NFZ skierował do konsultacji następujący projekt : 

1.         Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (termin konsultacji upływa 14 lutego br.)

Projekt zarządzenia ma charakter porządkujący i  doprecyzowujący. 

2.         Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (termin konsultacji upływa 3 lutego br.)

Projekt zarządzenia zakłada umożliwienie stosowania chemioterapii dziennej jak i wprowadza możliwość wspólnego zakupu leków przez NFZ.

W Dzienniku Ustaw opublikowano następujące akty prawne MZ : 

1.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 

2.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej 

3.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Operacji Naczyniowych 

4.         Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 

Prezes NFZ opublikował następujące Zarządzenia : 

1.         Zarządzenie Nr 12/2020/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

2.         Zarządzenie Nr 14/2020/GPF  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Minister Zdrowia opublikował następujące Zarządzenia : 

1.         Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 

2.         Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Badań Medycznych

3.         Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych