CO W PRAWIE PISZCZY

Biuro prawne Związku przygotowało kolejne zestawienie nowości legislacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Legislacja ­– akty prawne : 20.02.2020 r.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (termin konsultacji upływa 19 lutego br.)

Celem projektu rozporządzenia jest zniesienie limitu na pierwszorazowe wizyty u lekarza AOS w czterech specjalnościach endokrynologia, kardiologia, neurologia oraz ortopedia i traumatologia ruchu. Projektowane rozwiązanie ma wejść w życie już o 1 marca br.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (termin konsultacji upływa 19 lutego br.) Projektowane rozporządzeni jest symetryczne do poprzedniego.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (termin konsultacji upływa 28 lutego br.)

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby do wystąpienia zakładu ubezpieczeń o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, dołączać informację o wyrażeniu zgody przez ww. osoby do uzyskania ww. informacji, zamiast kopii pisemnej zgody – jak jest w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prezes NFZ skierował do konsultacji następujący projekt :

1. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. (termin konsultacji upływa 21 lutego br.) 

Przedmiotem zmiany są następujące świadczenia:

a. operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla,

b. operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18,

c. kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających,

d. nowo utworzone w zarządzeniu produkty rozliczeniowe mają, zgodnie z przyjętą praktyką, nazwy analogiczne do nazw świadczeń gwarantowanych wynikających z ww. rozporządzenia.

2. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (termin konsultacji upływa 24 lutego br.)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wdrożeniu rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie świadczeń na rzecz dorosłych w zakresach: endokrynologii, kardiologii, neurologii poprzez wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania świadczeń w zakresach skojarzonych pierwszorazowych dla ww. dziedzin medycyny. Ponadto skorygowano wycenę punktową świadczeń w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W niniejszym zarządzeniu dokonano dwukrotnej modyfikacji wyceny świadczeń z okresem obowiązywania od lipca 2020 r. oraz od stycznia 2021 r. Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu określono w wysokości ok. 1,15 mld zł, w tym: w roku 2020 (od marca) ok. 300 mln zł, w roku 2021 (12 m-cy) ok. 850 mln zł.

3. Projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (termin konsultacji upływa 18 lutego br.).

W ramach projektu dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej lekarza podstawowej opieki zdrowotnej objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie: urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano następujące akty prawne MZ:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Prezes NFZ opublikował następujące Zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 16/2020/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

2. Zarządzenie Nr 17/2020/DEF w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Minister Zdrowia opublikował następujące Zarządzenia:

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej.

3. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

4. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.