CO W PRAWIE PISZCZY

Biuro prawne Związku przygotowało garść informacji w zakresie nowości legislacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

1.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (termin konsultacji upływa 23 marca br.)

2.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (termin konsultacji upływa 23 marca br.)

3.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (termin konsultacji upływa 23 marca br.)

Celem powyższych projektów jest uregulowanie kwestii wynagrodzeń pracowników systemu opieki zdrowotnej – poprzez przedłużenie dotychczas obowiązujących przepisów prawnych do końca 2020 r. co ma pozwolić na przeprowadzenie negocjacji z MZ.

4.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (termin konsultacji upływa 22 marca 2020 r.)

Projekt rozporządzenia dostosowuje obowiązujący formularz zgłoszenia i powiadomienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009

5.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych (w związku z nagłą decyzją projekt nie został poddany konsultacjom)

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa członkom wspólnot uczelni medycznych, konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemiczne.

6.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Proponowana zmiana wprowadza niewielkie modyfikacje warunków jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim obniżenia wymogów dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy, oraz uproszczenia wymagań dotyczących organizacji udzielania świadczeń. Działania te mają na celu zwiększenie liczby podmiotów mogących udzielać świadczeń w ramach poziomów referencyjnych, a przez to zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do świadczeń gwarantowanych.

7.         Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Projekt określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Świadczenia te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Prezes NFZ skierował do konsultacji następujące projekty Zarządzeń: 

1.         Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. (termin konsultacji upływa 18 marca br.)

Celem projektu jest dostosowanie zapisów do treści zarządzenia Ministra Zdrowia związanego z publikacją nowej listy refundacyjnej.

2.         Projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne (termin konsultacji upłynął 12 marca – był skrócony do tygodnia).

Celem projektu jest dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

3.         Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (termin konsultacji upływa 20 marca br.)

Celem projektu jest zapewnienie dostępności substancji czynnej oxaliplatinum poprzez dodanie produktu rozliczeniowego o kodzie 5.08.05.0000195 – oxaliplatinum- inj. do załącznika 1t do zarządzenia, określającego katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP oraz umożliwienie rozliczania ww. substancji czynnej sprowadzanej do kraju w ramach importu docelowego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano następujące akty prawne:

1.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach 

2.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców 

3.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji 

4.         Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

5.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 

6.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

7.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

8.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji  

9.         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 

10.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

11.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

12.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

13.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

14.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji 

15.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Minister Zdrowia opublikował następujące Zarządzenia :

1.         Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.         Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

3.         Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.         Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów

5.         Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r.

6.         Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej

Prezes NFZ opublikował następujące Zarządzenia :

1.         Zarządzenie Nr 28/2020/GPF w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

2.         Zarządzenie Nr 29/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

3.         Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4.         Zarządzenie Nr 33/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

5.         Zarządzenie Nr 34/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

6.         Zarządzenie Nr 35/2020/DEF zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej