POROZUMIENIE BIELSKIEGO SZPITALA PEDIATRYCZNEGO Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bielski Szpital Pediatryczny podpisał porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Jego celem jest objęcie kompleksowym wsparciem medycznym, terapeutycznym i opiekuńczym doświadczonych przez los oraz niepełnosprawnych dzieci z powiatu bielskiego.

Porozumienie dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci niepełnosprawnych(szczególnie ze schorzeniami psychicznymi i ruchowymi) oraz tych, które korzystają z placówekopiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych naterenie powiatu bielskiego.

Co ważne, porozumienie obejmuje również rodziców, opiekunów iszeroko rozumiane „otoczenie” tych dzieci. Czesław Kapała, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej podkreśla: – Szpital Pediatryczny zobowiązał się douruchomienia szybkiego kanału dostępu do diagnostyki medycznej i leczenia szpitalnego dladzieci, których dotyczy porozumienie, udzielania wsparcia w zakresie edukacji zdrowotnej, terapiisensorycznej, rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz zapewnienie wsparciaedukacyjnego dotyczącego zapobiegania urazom i bezpieczeństwa zabaw. Wspomniana szybkadiagnostyka dotyczyć będzie zarówno Izby Przyjęć, jak i medycznych konsultacjispecjalistycznych, a przewidziane w porozumieniu zajęcia edukacyjne, szkoleniowe iterapeutyczne skierowane będą nie tylko do dzieci oraz ich rodzin, ale również do pracownikówszeroko rozumianej pomocy społecznej, dzięki czemu będą oni podnosić jakość swojej pracy.

Z kolei po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wyspecjalizowanej idoświadczonej kadry zajmującej się pomocą społeczną oraz cykliczne organizowanie spotkańterapeutycznych i edukacyjnych we współpracy ze Szpitalem Pediatrycznym. Ewa Bachta, dyrektor placówki dodaje: – Jeden z zapisówporozumienia przewiduje, że w sytuacji nagłej, interwencyjnej, przed umieszczeniem dziecka wrodzinie pieczy zastępczej, w naszym szpitalu będzie wykonana wstępna diagnostyka jego stanuzdrowia. To bez wątpienia dobry pomysł, podobnie jak ten, który zakłada wzrost dostępności dousług medycznych dla dzieci doświadczonych przez los i dzieci niepełnosprawnych orazudzielenie im szerokiego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

SPOTKANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU

W przyszły czwartek, 23 stycznia godz. 11:00 w Mikołowie odbędzie się spotkanie zarządu Związku. Celem będzie opracowanie zagadnień dot. dyskusji w zakresie finansowania i pozycjonowania szpitali powiatowych w podstawowym systemie zabezpieczeń medycznych. 

PIOTR NOWAK NOWYM SZEFEM NFZ

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora śląskiego oddziału NFZ. Wygrał Piotr Nowak.

Do Rady śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo ministra zdrowia z prośbą o wydanie opinii na temat powołania Piotra Nowaka na stanowisko dyrektora oddziału. Wcześniej pełnił obowiązki dyrektora po rezygnacji z tej funkcji przez Jerzego Szafranowicza.

Gratulujemy!

PIERWSZE LĄDOWANIE ŚMIGŁOWCA W SZPITALU ŚLĄSKIM W CIESZYNIE

Inwestycja zaczyna przynosić efekty. W piątek, 3 stycznia na lądowisku na pawilonie łóżkowym Szpitala Śląskiego w Cieszynie wylądował pierwszy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Konieczne było pilne przetransportowanie pacjenta w celu wykonania zabiegu trombektomii, czyli usunięcia skrzepliny naczynia wewnątrzczaszkowego powodującego niedokrwienie mózgu.

Czytaj dalej